...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์...
 
    

 
 


 
 
 
 
 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 
 
 

ชุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG
นักเรียนตัวแทนชุมนุมเข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กหญิงหยกมณี  ตั้งใจ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2. เด็กหญิงพรสินี  ปุราทาเน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
3. เด็กหญิงทัญภร  นามโยธา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับประเทศ ปี 2558
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ในกิจกรรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์   กิจกรรมเด่น เรื่อง “Animation เรื่องเล่าจากดวงดาว”

 
 
 

ชุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG
นักเรียนตัวแทนชุมนุมเข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กชายพงศ์พณิช กาพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
2. เด็กชายศวัส กันหาไธสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG ระดับประเทศ ปี 2557
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่
ในกิจกรรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรมเด่น เรื่อง “วิถีของดวงจันทร์ (Lunar Phase)”

 
 
AmazingCounters.com
--------  สถิติการเข้าชม  เว็บไซต์ --------